Seminarium specjalnościowe

Link do strony kursu na eportalu.

Zasady zaliczenia

 1. W trakcie semestru wygłaszane są prezentacje, które podlegają ocenie.
 2. Liczba wygłaszanych prezentacji jest ustalana na początku semestru; zazwyczaj dwie lub trzy.
 3. W przypadku niewygłoszenia prezentacji w ustalonym terminie jest możliwość jej wygłoszenia w terminie dodatkowym ustalonym z prowadzącym.
 4. Nieobecność nie zwalnia z wygłoszenia prezentacji.
 5. Wszystkie prezentacje muszą być wygłoszone, aby możliwe było uzyskanie oceny pozytywnej.
 6. Wygłaszane prezentacje oceniane są pod kątem czterech kryteriów: treść (ok. 40% oceny), formy (ok. 25% oceny), czasu (ok. 25% oceny) oraz odpowiedzi na zadane pytania (ok. 10% oceny).
  • treść — czy prezentacja jest wyczerpująca i odpowiada wybranemu tematowi,
  • forma — sposób prezentacji i przygotowanie do prelekcji,
  • czas — prezentacja powinna być wygłoszona w wyznaczonej ramie czasowej; zbyt krótka prezentacja lub zbyt długa obniża punkty otrzymywane w tym kryterium,
  • pytania — odpowiedzi na pytania od audytorium.
 7. Oceniana jest również aktywność m.in. w postaci zadawanych pytań prelegentom.
 8. Ocena końcowa to średnia ważona z aktywności (ok. 20% oceny) i średniej z ocen za wygłoszone prezentacje (ok. 80% oceny).
 9. Próg oceny za aktywności jest ustalany dynamicznie i zależy on od średniej punktów uzyskanych za aktywność przez wszystkie osoby w grupie.
 10. Prezentację i materiały dodatkowe należy umieścić na stronie kursu na platformie eportal. Jest to warunek konieczny do uzyskania oceny pozytywnej.