Projekt specjalnościowy

Link do strony kursu na eportalu.

Zasady zaliczenia

  1. Na zajęciach wybierany jest projekt, bądź projekty, które będą realizowane w trakcie semestru.
  2. Na każdych zajęciach postęp nad pracą jest oceniany. Zakres pracy na następne zajęcia jest ustalany indywidualnie.
  3. Do ocen cząstkowych zalicza się także aktywność w postaci kartkówek, odpowiedzi ustnej itp.
  4. Końcowa ocena to średnia ważona z uzyskanych ocen cząstkowych. Oceny (ich brak) uzyskane podczas nieobecności nie są wliczane do średniej.
  5. W przypadku nieobecności na danych zajęciach, na najbliższych zajęciach, na których student jest obecny należy przedstawić zrealizowane zadania.
  6. Dopuszcza się najwyżej 2 nieobecności (usprawiedliwione, bądź nieusprawiedliwione).
  7. Zrealizowane projekty należy umieścić na stronie kursu znajdującej się na eportalu. Jest to warunek konieczny do uzyskania oceny pozytywnej.