Seminarium dyplomowe

Link do strony kursu na eportalu.

Zasady zaliczenia

 1. W trakcie semestru wygłaszane są prezentacje, które podlegają ocenie.
 2. Liczba wygłaszanych prezentacji jest ustalana na początku semestru; zazwyczaj są to dwie prezentacje.
  • pierwsza prezentacja powinna omawiać zakres pracy dyplomowej,
  • druga prezentacja powinna prezentować wyniki uzyskane w trakcie jej realizacji,
 3. W przypadku niewygłoszenia prezentacji w ustalonym terminie jest możliwość jej wygłoszenia w terminie dodatkowym ustalonym z prowadzącym.
 4. Nieobecność nie zwalnia z wygłoszenia prezentacji.
 5. Wszystkie prezentacje muszą być wygłoszone, aby możliwe było uzyskanie oceny pozytywnej.
 6. Wygłaszane prezentacje oceniane są pod kątem czterech kryteriów: treść (ok. 50% oceny), formy (ok. 20% oceny), czasu (ok. 20% oceny) oraz odpowiedzi na zadane pytania (ok. 10% oceny).
  • treść — czy prezentacja jest wyczerpująca i odpowiada wybranemu tematowi; 0-10 pkt,
  • forma — sposób prezentacji i przygotowanie do prelekcji; 0-10 pkt,
  • czas — prezentacja powinna być wygłoszona w wyznaczonej ramie czasowej; zbyt krótka prezentacja lub zbyt długa obniża punkty otrzymywane w tym kryterium; 0-10 pkt, (<12min = 5 pkt; <17min = 8pkt; <22min = 10pkt; <24min = 8pkt; <100min=5pkt)
  • pytania — odpowiedzi na pytania od audytorium; 0-10 pkt.
 7. Oceniana jest również aktywność m.in. w postaci zadawanych pytań prelegentom.
 8. Ocena końcowa to średnia ważona z aktywności (ok. 15% oceny) i średniej z ocen za wygłoszone prezentacje (ok. 85% oceny).
 9. Próg oceny za aktywności jest ustalany dynamicznie i zależy on od średniej punktów uzyskanych za aktywność przez wszystkie osoby w grupie.
  • Przykładowo, średnia za aktywność wynosi 5 punktów. Osoba, która uzyskała 6 punktów otrzyma 100% za aktywność, osoba, która uzyskała 4 punkty otrzyma 80% z aktywności.
 10. Prezentację i materiały dodatkowe należy umieścić na stronie kursu na platformie eportal. Jest to warunek konieczny do uzyskania oceny pozytywnej.